Wednesday, August 25, 2010

EYE COMO VA

Santana

Oye como va, mi ritmo.
Bueno pa gozar, mulata.

Oye como va, mi ritmo.
Bueno pa gozar, mulata.
Oye como va, mi ritmo.
Bueno pa gozar, mulata.

Oye como va, mi ritmo.
Bueno pa gozar, mulata.

No comments:

Post a Comment